Algemene voorwaarden

Algemene verkoop- & leveringsvoorwaarden van Q2Be; leverancier van unieke kerstpakketten en geschenken. 

Artikel 1. Toepasselijkheid 

1.1 Deze algemene verkoopvoorwaarden zijn toepasselijk op alle door Q2Be – verder te noemen verkoper – uitgebrachte offertes en door haar gesloten overeenkomsten met wederpartij – verder te noemen koper – tenzij schriftelijk andere voorwaarden met de koper zijn overeengekomen. 

1.2 Deze verkoopvoorwaarden zijn op al onze transacties van toepassing. Behoudens schriftelijke afwijkingen blijven deze verkoopwaarden voor het overige volledig van kracht. 

1.3 Met inachtneming van het vorenstaande wordt de toepasselijkheid van door wederpartij gehanteerde voorwaarden uitdrukkelijk uitgesloten. 

Artikel 2. Offertes en orders | Totstandkoming overeenkomst(en) 

2.1 Door Q2Be uitgebrachte offertes en aanbiedingen zijn vrijblijvend en gelden als een uitnodiging tot het plaatsen van een bestelling. 

2.2 Een overeenkomst komt eerst tot stand na schriftelijke bevestiging van Q2Be dan wel nadat met de uitvoering van de overeenkomst een aanvang is gemaakt. De wederpartij is aan schriftelijke bevestiging onzerzijds gebonden, indien door haar niet binnen 3 dagen na ontvangst de juistheid van de inhoud van zodanige bevestiging is ontkend. 

2.3 Afbeeldingen, catalogi tekeningen en verdere aan of door verkoper verstrekte gegevens geven een algemene voorstelling van door verkoper gevoerde artikelen. De in een aanbieding opgenomen maten, gewichten, dan wel technische gegevens in de ruimste zin des woords, zijn slechts bij benadering, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk gegarandeerd. Normale, binnen de branche toelaatbare, afwijkingen zijn toegestaan. 

Artikel 3. Nakomingstermijn 

3.1 De termijnen van nakoming worden slechts bij benadering opgegeven, gelden derhalve niet als fatale termijnen, zodat wij bij overschrijding in gebreke dienen te worden gesteld. 

Overschrijding van nakomingtermijn zal de wederpartij nimmer het recht geven op schadevergoeding noch op ontbinding der overeenkomst. 

3.2 Wij mogen het opgegeven adres als zodanig blijven beschouwen, totdat aan ons een nieuw adres is medegedeeld. Alle schade, die hieruit voortvloeit, komt voor rekening van de wederpartij. 

Artikel 4. Prijzen 

4.1 Tenzij anders vermeld of overeengekomen, zijn de prijzen van Q2Be af magazijn, exclusief btw, verpakking, verzending, vervoersdocumenten, verzekering en eventueel door de overheid te heffen rechten of belastingen. 

4.2 De prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van de overeenkomst geldende normale groothandelsprijzen, salarissen, sociale lasten, vervoerskosten, belasting e.d. Indien deze kosten na het tot stand komen van de overeenkomst stijgen of dalen, kan Q2B deze kosten aan koper door berekenen. 

4.3 Bij orders van ten minste een factuurbedrag van € 850,00 exclusief btw levert Q2Be Franco op 1 adres in Nederland uitgezonderd de Waddeneilanden. 

4.4 Beneden de € 850,00 exclusief btw wordt een bedrag van € 45,00 per pallet doorberekend voor levering in Nederland. De wijze van transport wordt bepaald door de verkoper. 

Artikel 5. Levering, tekortkomingen en klachten 

5.1 Wanneer Q2Be ten gevolge van omstandigheden, waarop zij geen invloed heeft, niet in staat is te leveren binnen de gestelde termijn, dan heeft zij recht op uitstel. 

5.2 Alle opgegeven en/of overeengekomen levertijden zijn gebaseerd op gegevens en omstandigheden die bij het aangaan van de overeenkomst aan Q2Be bekend waren. Deze zijn nimmer te beschouwen als fatale termijnen. Een overschrijding van een levertijd levert geen tekortkoming op. Vertraging in de levering zal de koper nimmer het recht geven de overeenkomst te ontbinden noch op enige vorm van schadevergoeding. 

5.3 Q2Be behoudt zich het recht voor artikelen, die door onze toeleveranciers niet, niet tijdig, of om wat voor reden dan ook niet worden geleverd, te vervangen door een minimaal 

gelijkwaardig artikel. Levering van vervangende artikelen zal de wederpartij nimmer het recht geven op schadevergoeding noch op ontbinding der overeenkomst. 

5.4 Koper blijft tot afname van de producten gehouden, ook al is de levering ten gevolge van overmacht vertraagd. 

5.5 Tenzij anders is overeengekomen, worden de producten getransporteerd voor rekening en risico koper. 

5.6 Indien transport voor risico van de verkoper is, dient koper, ingeval tekortkoming direct bij ontvangst te reclameren. 

5.7 Q2Be levert de Producten in alle gevallen op het moment dat deze gereed zijn en op het door opdrachtgever vermeld afleveradres op de begane grond. Alle risico’s ter zake van door Q2Be af te leveren Producten gaan over op de Opdrachtgever op het moment dat de aflevering van de Producten door Q2Be aldaar plaatsvindt en/of voor ontvangst is getekend. 

5.8 Bij levering dienen de eventueel zichtbare gebreken in het geleverde door de koper onmiddellijk aan verkoper te worden gemeld en indien mogelijk op het vervoersdocument te worden aangetekend. Klachten met betrekking tot niet direct zichtbare tekortkomingen moet binnen 8 dagen na verzending der goederen in het bezit van verkoper zijn. Deze klachten dienen schriftelijk te geschieden. 

5.9 Na het verstrijken van de termijn van acht dagen wordt de koper geacht de goederen in goede staat en naar genoegen te hebben ontvangen. 

5.10 Geringe afwijkingen kunnen geen grond voor klachten opleveren. 

5.11 Indien een tekortkoming door de verkoper als juist wordt erkend, heeft deze het recht, afgezien van een regeling op een andere wijze, de afgekeurde producten te vervangen. 

5.12 Indien verkoper door deze tekortkoming schade mocht hebben veroorzaakt, zal de geleden schade slechts behoeve te worden vergoed tot het bedrag waarvoor het betreffende product is verkocht. Iedere verdere aansprakelijkheid wordt uitgesloten. Verkoper is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade. 

5.13 Koper vrijwaart verkoper tegen vorderingen van derden, die stellen schade te hebben geleden ten gevolge van door verkoper geleverde producten. 

5.14 Overige vorderingen van de koper, anders dan de hiervoor gemelde vorderingen op grond van tekortkomingen, dienen uiterlijk binnen een maand na het tijdstip van levering schriftelijk bij verkoper te zijn ingediend, bij gebreke waarvan ook deze vorderingen vervallen. 

5.15 Zonder verkopers toestemming,- worden teruggezonden producten door haar geweigerd. 

5.15 Een terechte en tijdige reclame op een deel der geleverde roerende zaken schort de betalingsverplichting van de overige roerende zaken niet op, behoudens althans anders luidende dwingende wetsbepalingen. 

Artikel 6. Betaling 

6.1 Betaling dient standaard te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Bezwaren tegen de hoogte van de ingediende facturen schorten de betalingsverplichtingen niet op. Bij betaling na 14 dagen van de factuurdatum vervalt elk recht op korting en dient het gehele bruto bedrag binnen 30 dagen na factuurdatum te zijn betaald. Q2Be is gerechtigd elektronisch te factureren. 

6.2 Q2Be is gerechtigd om (volledige) vooruitbetaling of een voorschot voor de betalingsverplichtingen van de koper te verlangen. 

6.3 Indien koper niet binnen de overeengekomen betalingstermijn volledig heeft betaald, is koper van rechtswege uitdrukkelijk in verzuim. In zodanig geval zijn alle vorderingen die Q2Be op koper heeft onmiddellijk opeisbaar, zonder nadere sommatie of ingebrekestelling hierover. Alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, die Q2Be dient te maken ter incasso van hetgeen koper ten onrechte onbetaald laat, komen in dat geval eveneens voor rekening van koper. 

6.4 In geval koper in staat van faillissement wordt verklaard, hem surséance van betaling wordt verleend, tot liquidatie of verkoop van zijn bedrijf overgaat, beslag op diens roerende zaken of een gedeelte daarvan wordt gelegd, is verkoper gerechtigd – ongeacht enig getroffen regeling c.q. niet verstreken betalingstermijnen – de overeenkomst ( voor het nog niet uitgevoerde gedeelte) te ontbinden en reeds geleverde roerende zaken terug te nemen, c.q. is de vordering van verkoper ineens en geheel opeisbaar, een en ander 

onverminderd verkopers recht op vergoeding schade, gederfde winst, interest en eventuele ontstane incassokosten. 

6.5 Schuldvergelijking of andere vormen van verrekening zijn zonder uitdrukkelijke schriftelijke overeenkomst nimmer toegestaan. 

Artikel 7 Toepasselijk recht en geschillen 

7.1 Op alle met verkoper aangegane overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing. 

7.2 Geschillen, waaronder begrepen niet of niet tijdige betaling door de koper, zullen worden beslecht door bevoegde rechter te Alkmaar, waarbij het de verkoper eveneens vrij staat koper te dagvaarden voor de bevoegde rechter van zijn of haar woonplaats of plaats van vestiging. 

Artikel 8 Intellectuele eigendom 

8.1 Alle geleverde en nog te leveren zaken blijven uitsluitend eigendom van de verkoper, totdat alle vorderingen die de verkoper op zijn koper heeft of zal verkrijgen volledig zijn betaald. Dat geldt ook indien zij zijn verwerkt, gebruikt , verbruikt of in andere goederen zijn opgenomen. Wij verkrijgen bij vermenging, verwerking of opname in andere goederen te allen tijde mede eigendom naar rato van de waarde van de door ons geleverde goederen. Voor de betaling is de wederpartij derhalve niet bevoegd de goederen aan derden te verpanden of in eigendom alsmede bruikleen over te dragen 

8.2 Op alle door ons geleverde goederen behouden wij ons nu reeds voor alsdan pandrechten voor tot meerdere zekerheid van de voldoening aan alle verplichtingen uit deze of daarmee samenhangende transacties, voor zover de wet zulks toelaat. 

Artikel 9 Ontbinding 

9.1 Alle tussen Q2Be en de opdrachtgever gesloten overeenkomsten kunnen door Q2Be zonder rechterlijke tussenkomst tussentijds worden ontbonden door en met een enkele schriftelijke mededeling, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, onverminderd alle haar verder toekomende rechten, in de navolgende gevallen: 

  • indien de opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, dan wel in surseance van betaling komt te verkeren 
  • indien een verzoek tot faillietverklaring wordt ingediend tegen de opdrachtgever, dan wel een verzoek tot surseance van betaling 
  • indien na het sluiten van de overeenkomst Q2Be (een) goede grond(en) heeft dat de opdrachtgever de verplichtingen niet, niet juist en/of niet tijdig zal nakomen en/of indien naar het oordeel van Q2Be inning van bestaande of toekomstige vorderingen niet zeker gesteld kan worden 
  • indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Q2Be kan worden gevergd. 

9.2 Bij ontbinding van de overeenkomst zijn alle vorderingen van Q2Be op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar en heeft Q2Be recht op betaling van de tot het moment van ontbinding verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten. 

9.3 Indien de ontbinding aan de opdrachtgever toe te rekenen is, heeft Q2Be recht op vergoeding van haar schade, daaronder begrepen de kosten, die zij daardoor lijdt. 

Deze voorwaarden zijn op 29 september 2020 opgemaakt te Zwaagdijk.